Kush jemi ne

Koordinatori i Projektit ADDUPT

CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA-SUR SA (Spanjë)

CESUR – Centro Superior de Formación Europa Sur (koordinator i projektit) është një qendër private e formimit profesional dhe një qendër trajnimi për punësim. Si qendër trajnimi, organizata ka 2 nivele trajnimi: të mesëm të lartë (EQF 4) dhe terciar (EQF 5). CESUR është akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Punës për të ofruar trajnime zyrtare në arsimin dhe aftësimin profesional (AFP) dhe certifikatat profesionale (nivelet e KEK 1, 2 dhe 3).

Qendra Shqiptare per Edukim Perkujdesje dhe Trajnim (Shqipëri)

ACT Center (Albanian Center for Education Care and Training) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare e themeluar në Janar 2020. Misioni është zhvillimi dhe integrimi social i kategorive të margjinalizuara, forcimi i kapaciteteve të fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet metodës së të mësuarit interaktiv. Qendra ACT fokusohet në ofrimin e trajnimeve përmes kurseve të formimit profesional për të rinjtë dhe grupet vulnerabël.

Qendra për Zhvillim Ekonomik, Teknologjik dhe Mjedisor Sarajevë (Bosnje dhe Hercegovinë)

CETEOR (Qendra për Zhvillim Ekonomik, Teknologjik dhe Mjedisor Sarajevë) është themeluar në vitin 1992 me qëllim të ofrimit të mbështetjes për zhvillimin mjedisor, social, ekonomik dhe teknologjik të Bosnjë dhe Hercegovinës. Në Departamentin e Arsimit organizata zhvilloi disa programe trajnimi ekspertësh në fushën e rregullimit të emetimeve në ajër, menaxhimin e cilësisë së ajrit, ndryshimet klimatike, mbetjet menaxhimin, menaxhimin e rrezikut, efiçencën e energjisë, legjislacionin vendor dhe të BE-së në fushën e mjedisit dhe energjisë.

Green Home (Mali i Zi)

Green Home është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse dhe jopolitike aktive që nga viti 2000. Organizata lindi nga nevoja e një numri të madh të qytetarëve për t’u përfshirë në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, si dhe për të marrë një rol aktiv në zhvillimin e shoqërisë civile nëpërmjet respektimit të biodiversitetit dhe përpjekjeve për zhvillim të qëndrueshëm. Green Home ka dy fusha të fokusit: programin e mbrojtjes së mjedisit dhe programin e Energjisë dhe ndryshimeve klimatike.

Organizata Arsimore Eurotraining (Greqi)

Eurotraining (Organizata Arsimore Eurotraining) është një nga më të mëdhenjtë grekë
organizata arsimore të shtrirjes kombëtare, të specializuara në ofrimin e kurseve të AFP-së në nivel terciar, si dhe mundësi të ndryshme trajnimi për të rriturit. Objektivi i saj kryesor është të kapërcejë hendekun midis kërkesës dhe ofertës së tregut të punës, kështu që shërbimet e tij janë shumë të adaptueshme për të pasqyruar rrethanat që ndryshojnë vazhdimisht. Në thelb të aktiviteteve të tij, Eurotraining përpiqet për arsimin gjithëpërfshirës, veçanërisht duke u kujdesur për njerëzit në pozita të cenueshme, nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në projekte kombëtare dhe të financuara nga BE. Ndikimi i madh i organizatës në sektorin e AFP-së të Greqisë është në një masë të madhe për shkak të shumëllojshmërisë së gjerë të ofertave të trajnimit të zhvilluara dhe të ofruara (nivelet e EQF 3-5).

CESIE (Itali)

CESIE është një organizatë joqeveritare e angazhuar për të promovuar zhvillimin kulturor, social, arsimor dhe ekonomik në nivel lokal, kombëtar, evropian dhe ndërkombëtar. Nëpërmjet departamentit të tij të bashkëpunimit ndërkombëtar, CESIE synon të krijojë mundësi për zhvillimin ekonomik, social, arsimor dhe kulturor të rritjes lokale falë procesit shumënivelësh dhe shumëpalësh të ndarjes së njohurive, shkëmbimit të kompetencave dhe punës së përbashkët me vendet partnere. Vullneti për të kontribuar në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) të axhendës së OKB-së 2030 formëson projektet e organizatës.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë - CCIT (Shqipëri)

CCIT është një organizatë jofitimprurëse e pavarur juridike, e cila ushtron funksionet e saj në zbatim të ligjit nr. 9640 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. CCIT është një organizatë e rëndësishme në vend, me numrin më të lartë të anëtarësimit në Shqipëri. CCIT ka themeluar Qendrën e Kërkimeve dhe Trajnimeve për Biznes që nga marsi i vitit 2009 e cila ofron mbështetje për biznesin përmes trajnimeve të personalizuara.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Rajonit të Banja Lukës - CCIBL (Bosnje dhe Hercegovinë)

CCIBL është pjesë e Sistemi i Odës së Republika Srpska, i organizuar në bazë të Ligjit për Odën Tregtare të Republika Srpska (Gazeta Zyrtare RS 65/08). Dhoma është e organizuar sipas traditës dhe modelit evropian të Dhomës Austriake dhe Gjermane si një dhomë e të ashtuquajturit tip kontinental me anëtarësim të detyrueshëm. CCIBL është një shoqatë e pavarur e biznesit profesional të subjekteve ekonomike me seli në fushën e veprimtarisë së Dhomës.

Qendra për Inovacionin Social - CSI (Chipre)

CSI është një organizatë Kërkimore dhe Zhvillimore e cila fokusohet në nxitjen e inovacionit social që mund të sjellë një ndryshim pozitiv në kontekstet lokale, kombëtare, rajonale dhe globale. Besimi i CSI është se katër shtyllat e Ndërveprimit Social, Edukimit, Zhvillimit dhe Racionalizimit Ekonomik të shoqëruara me zgjidhje thelbësisht të shëndosha dhe të qëndrueshme, si dhe ndërprerja e zgjidhjeve të thjeshta për problemet sistematike sociale mund të çojnë në zgjidhje kreative që ndikojnë në ndryshime të rëndësishme në strukturën sociale të çdo shoqëri.