Zbuloni projektin tonë

ADDUPT

Në Ballkanin Perëndimor, situata e tregut të punës mbetet sfiduese, veçanërisht në lidhje me mospërputhjen midis aftësive e kompetencave të ofruara dhe atyre që janë të nevojshme nga kompanitë. Brenda reformave të nisura në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Ballkani Perëndimor kërkon të përmirësojë Sektorin e AFP-së dhe komponentin e tij shumëdimensional, duke u fokusuar në ndërtimin e sistemeve të kualifikimit, përmirësimin e cilësisë së proceseve mësimore dhe më e rëndësishmja duke siguruar zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe trajnimeve të AFP-së.

Projekti ADDUPT synon të zhvillojë dhe përmirësojë aftësitë, njohuritë, burimet dhe aftësitë e organizatave të AFP-së për të përmbushur nevojat e sektorit të gjelbër.

Projekti ADDUPT (Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes përmirësimit dixhital të AFP-së) synon të përforcojë lidhjen midis Arsimit dhe Trajnimit Profesional (AFP) dhe sektorit të gjelbër përmes një programi për ngritjen e kapaciteteve, duke përfshirë seminare, burime dixhitale dhe aktivitete të tjera mësimore që synojnë zhvillimin dhe rritjen e aftësive, njohurive, burimeve dhe aftësive të organizatave të AFP-së.

Këto objektiva do të ndiqen përmes
zhvillimit të burimeve të tilla si

Korniza operative e Mekanizmit – Objektivat, kërkesat dhe burimet e alokuara për të diagnostikuar nevojat e biznesit në sektorin e gjelbër.

Analiza e sektorit të gjelbër: Tendencat dhe nevojat në ndryshim.

Diagnostifikimi i nevojave të biznesit në sektorin e gjelbër.

Manual për ndërlidhjen e ofrimit të AFP-së dhe sektorit të biznesit të gjelbër – Mjetet dhe metodat për të adresuar nevojat e biznesit të sektorit të gjelbër në kurrikulat e AFP-së.

Udhëzime për zhvillimin e Planeve të Veprimit të AFP-së për të përshtatur kurrikulat me nevojat e sektorit të gjelbër

Program trajnimi për zhvillimin e burimeve dixhitale të mikromësimit duke iu përgjigjur nevojave të sektorit të gjelbër.

Mjedis Virtual Mësimor (VLE) për trajnerët dhe stafin e AFP-së me burime të Kornizës së Integruar të Ndërtimit të Kapaciteteve për AAP-në dhe burime të mikromësimit që u përgjigjen nevojave të sektorit të gjelbër.

Planet individuale të veprimit të AFP-së: Udhëzime për pasurimin e kurrikulave të AFP-së.

Burimet dixhitale të mikromësimit që u përgjigjen nevojave të sektorit të gjelbër.

ADDUPT Paketa e mjeteve të shpërndarjes që paraqet mjetet e ndryshme të shpërndarjes së projektit (identiteti vizual, faqe interneti, media sociale, e-newsletter, video, fletë të dhënash grafike dhe broshurë).