Ko smo mi

Koordinator projekta ADDUPT

CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA-SUR SA (Španija)

CESUR – Centro Superior de Formación Europa Sur (Centar za obuku Evropa jug) je privatni centar za stručne obuke i pripremu za zapošljavanje. U oblasti obrazovanja, organizacija ima dva nivoa obuke: više srednje (EQF 4) i tercijarno (EQF 5). CESUR je akreditovan od strane Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada za pružanje stručnog obrazovanja i obuka (SOO) i izdavanje diploma za stručna zvanja (EQF nivoi 1, 2 i 3).

Albanian Center for Education Care and Training (Albanija)

ACT Centar (Albanski centar za obrazovanje i obuku) je albanska neprofitna organizacija osnovana u januaru 2020. Misija je razvoj i društveno uključivanje marginalizovanih kategorija, jačanje kapaciteta djece i mladih ljudi kroz interaktivne metode učenja. ACT Centar se fokusira na obrazovanje u vidu stručnih obuka za mlade i ugrožene grupe.

Center for Economic, Technological and Environmental Development Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

CETEOR (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo) je osnovan 1992. godine s ciljem pružanja podrške okolinskom, društvenom, ekonomskom i tehnološkom razvoju Bosne i Hercegovine. U Odjeljenju za obrazovanje organizacija je razvila nekoliko programa za stručne obuke u oblasti zagađenja zraka, upravljanja kvalitetom zraka, klimatskih promjena, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, lokalne i EU regulative u vezi okoliša i energije.

Green Home (Montenegro)

Zeleni dom je nevladina, neprofitna i nepolitička ogranizacija koja je aktivna od 2000. godine. Organizacija je nastala iz želje za aktivnim učešćem u očuvanju i unapređenju životne sredine, kao i preuzimanju aktivne uloge u razvoju civilnog društva kroz zaštitu biodiverziteta i ostvarenje koncepta održivog razvoja. Zeleni dom ima dvije oblasti interesovanja: program zaštite životne sredine i program klimatskih promjena.

Eurotraining Educational Organization (Grčka)

Eurotraining (Eurotrening obrazovna organizacija) je jedna od najvećih grčkih obrazovnih nacionalnih organizacija koja se specijalizira za pružanje SOO treninga tercijarnog nivoa, i drugih obuka za odrasle. Osnovni cilj organizacije je premošćivanje razlika između ponude i tražnje na tržištu rada, te su njene usluge prilagodljive stalnim promjenama. U srži aktivnosti, Eurotrening teži inkluzivnom obrazovanju, posebno vodeći brigu o ranjivim kategorijama, kroz učešće u državnim i EU projektima. Veliki značaj koji organizacija ima na grčki SOO sektor se zasniva na velikom broju razvijenih i ponuđenih obuka (EQF nivoi 3-5).

CESIE (Italija)

CESIE je nevladina organizacija posvećena promociji kulturnog, društvenog i privrednog razvoja na državnom, evropskom i međunarodnom nivou. Through its International Cooperation department, CESIE aims at creating opportunities for economic, social, educational and cultural development local growth thanks to multi-level and multilateral process of knowledge-sharing, exchange of competences and joint work with Partner Countries. The will to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG) of UN 2030 agenda shapes the organisation’s projects.

Chamber of Commerce and Industry Tirana - CCIT (Albania)

CCIT je pravno nezavisna neprofitna organizacija koja svoje funkcije obavlja u skladu sa Zakonom br. 9640 “O privrednim komorama” koji je usvojila Skupština Republike Albanije. CCIT je važna organizacija u zemlji, sa najvećim brojem članova u Albaniji. CCIT je od marta 2009. godine osnovao Centar za istraživanje i treninge za biznis koji pruža podršku poslovanju kroz personalizovane obuke.

Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region - CCIBL (Bosna i Hercegovina)

Područna privredna komora Banja Luka (PPK BL) je dio komorskog sistema Republike Srpske, organizovana na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske (Sl. glasnik RS 65/08), Statuta Privredne komore RS i Statuta PPK BL. Privredna komora Srpske, zajedno sa pet područnih komora, organizovana je na evropskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore. Privredna komora je samostalna i nezavisna, stručno-poslovna asocijacija privrednih subjekata čije je sjedište na području djelovanja Komore.

Center for Social Innovation - CSI (Kipar)

CSI je organizacija za istraživanje i razvoj koja se fokusira na poticanje društvenih inovacija koje mogu donijeti pozitivnu promjenu u lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom kontekstu. CSI vjeruje da četiri stuba društvene interakcije, obrazovanja, razvoja i ekonomske racionalizacije u kombinaciji s temeljno zdravim i održivim rješenjima, kao i poremećaj u pojednostavljenim rješenjima sistemskih društvenih problema, mogu dovesti do kreativnih rješenja koja utiču na značajne promjene u društvenom tkivu svakog društva.