Ποιοι ειμαστε

Συντονιστής του έργου ADDUPT

CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA-SUR SA (Ισπανία)

Το CESUR – Centro Superior de Formación Europa Sur (συντονιστής του έργου) είναι ιδιωτικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρο κατάρτισης για την απασχόληση. Ως κέντρο κατάρτισης, ο οργανισμός διαθέτει 2 επίπεδα κατάρτισης: ανώτερη δευτεροβάθμια (EQF 4) και τριτοβάθμια (EQF 5). Το CESUR είναι διαπιστευμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας για την παροχή επίσημης κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και επαγγελματικών πιστοποιητικών (επίπεδα EQF 1, 2 και 3).

Albanian Center for Education Care and Training (Αλβανία)

Το ACT Center (Albanian Center for Education Care and Training) είναι ένας αλβανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη και η κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κατηγοριών, η ενίσχυση των ικανοτήτων των παιδιών και των νέων μέσω της διαδραστικής μεθόδου μάθησης. Το ACT Center επικεντρώνεται στην παροχή κατάρτισης μέσω μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης για νέους και ευάλωτες ομάδες.

Center for Economic, Technological and Environmental Development Sarajevo (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Το CETEOR (Center for Economic, Technological and Environmental Development Sarajevo) ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την παροχή υποστήριξης στην περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Στο τμήμα εκπαίδευσης ο οργανισμός ανέπτυξε διάφορα προγράμματα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ρύθμισης των εκπομπών αερίων ρύπων, της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, της κλιματικής αλλαγής, την διαχείριση αποβλήτων, την διαχείριση κινδύνων, την ενεργειακή απόδοση και την τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Green Home (Μαυροβούνιο)

Η Green Home είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 2000. Η οργάνωση γεννήθηκε από την ανάγκη μεγάλου αριθμού πολιτών να εμπλακούν στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω του σεβασμού της βιοποικιλότητας και των προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η Green Home έχει δύο τομείς εστίασης: τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και τα προγράμματα για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Eurotraining Educational Organization (Ελλάδα)

Η Eurotraining (Eurotraining Educational Organization) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς εθνικής εμβέλειας, που ειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και διαφόρων άλλων ευκαιριών κατάρτισης για ενήλικες. Κύριος στόχος του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του να είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, η Eurotraining επιδιώκει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, φροντίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα σε ευάλωτες θέσεις, μέσω της συμμετοχής της τόσο σε εθνικά όσο και σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα. Ο μεγάλος αντίκτυπος του οργανισμού στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη ποικιλία των προσφορών κατάρτισης που αναπτύσσονται και παρέχονται (επίπεδα EQF 3-5).

CESIE (Ιταλία)

Η CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που έχει δεσμευτεί να προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσω του τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας, η CESIE στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική εξέλιξη και τοπική ανάπτυξη χάρη στην πολυεπίπεδη και πολυμερή διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, ανταλλαγής ικανοτήτων και κοινής εργασίας με τις χώρες εταίρους. Η βούληση να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) της ατζέντας 2030 του ΟΗΕ διαμορφώνει τα έργα του οργανισμού.

Chamber of Commerce and Industry Tirana - CCIT (Αλβανία)

Το CCIT είναι ένας νομικά ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το νόμο αριθ. 9640 “Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων” που ψηφίστηκε από τη Συνέλευση της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Το CCIT είναι ένας σημαντικός οργανισμός στη χώρα, με τον υψηλότερο αριθμό μελών στην Αλβανία. Το CCIT έχει ιδρύσει από τον Μάρτιο του 2009 το Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης για τις επιχειρήσεις, το οποίο παρέχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις μέσω εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων.

Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region - CCIBL (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Το CCIBL είναι μέρος του συστήματος Republika Srpska Chamber , το οποίο είναι οργανωμένο βάσει του νόμου για το Εμπορικό Επιμελητήριο της Republika Srpska (Επίσημη Εφημερίδα RS 65/08). Το Επιμελητήριο είναι οργανωμένο με βάση την ευρωπαϊκή παράδοση και το πρότυπο των αυστριακών και γερμανικών επιμελητηρίων ως επιμελητήριο του λεγόμενου, ηπειρωτικού τύπου με υποχρεωτική συμμετοχή. Το CCIBL είναι μια ανεξάρτητη επαγγελματική-επιχειρηματική ένωση οικονομικών οντοτήτων με έδρα την περιοχή δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.

Center for Social Innovation - CSI (Κύπρος)

Το CSI είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η πεποίθηση της CSI είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και του οικονομικού εξορθολογισμού, σε συνδυασμό με θεμελιωδώς ορθές και βιώσιμες λύσεις, καθώς και διαταραχές σε εξορθολογισμένες λύσεις σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό του κάθε κοινωνία.