Ko smo mi?

Koordinator projekta ADDUPT

CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA-SUR SA (Španija)

CESUR – Centro Superior de Formación Europa Sur (koordinator projekta) je privatni centar za stručne obuke i pripremu za zapošljavanje. U oblasti obrazovanja, organizacija ima dva nivoa obuke: više srednje (EQF 4) i tercijarno (EQF 5). CESUR je akreditovan od strane Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada za pružanje stručnog obrazovanja i obuka (SOO) i izdavanje diploma za stručna zvanja (EQF nivoi 1, 2 i 3).

Albanian Center for Education Care and Training (Albanija)

ACT Centar (Albanski centar za obrazovanje i obuku) je albanska neprofitna organizacija osnovana u januaru 2020. Misija je razvoj i društveno uključivanje marginalizovanih kategorija, jačanje kapaciteta djece i mladih ljudi kroz interaktivne metode učenja. ACT Centar se fokusira na obrazovanje u vidu stručnih obuka za mlade i ugrožene grupe.

Center for Economic, Technological and Environmental Development Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

CETEOR (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo) je osnovan 1992. godine s ciljem pružanja podrške ekološkom, društvenom, ekonomskom i tehnološkom razvoju Bosne i Hercegovine. U Odjeljenju za obrazovanje organizacija je razvila nekoliko programa za stručne obuke u oblasti zagađenja vazduha, upravljanja kvalitetom vazduha, klimatskih promjena, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, lokalne i EU regulative u vezi životne sredine i energije.

Green Home (Crna Gora)

Green Home je nevladina, neprofitna i nestranačka ogranizacija koja je aktivna od 2000. godine. Organizacija je nastala iz želje za aktivnim učešćem u očuvanju i unapređenju životne sredine, kao i preuzimanju aktivne uloge u razvoju civilnog društva kroz zaštitu biodiverziteta i ostvarenje koncepta održivog razvoja. Green Home ima dvije oblasti interesovanja: Program zaštite životne sredine i Program energije i klimatskih promjena.

Eurotraining Educational Organization (Grčka)

Eurotraining (Eurotrening obrazovna organizacija) je jedna od najvećih grčkih obrazovnih nacionalnih organizacija koja se specijalizovala za pružanje SOO treninga tercijarnog nivoa, i drugih obuka za odrasle. Osnovni cilj organizacije je premošćavanje razlika između ponude i tražnje na tržištu rada, te su njene usluge prilagodljive stalnim promjenama. U srži aktivnosti, Eurotrening teži inkluzivnom obrazovanju, posebno vodeći brigu o ranjivim kategorijama, kroz učešće u državnim i EU projektima. Veliki značaj koji organizacija ima na grčki SOO sektor se zasniva na velikom broju razvijenih i ponuđenih obuka (EQF nivoi 3-5).

CESIE (Italija)

CESIE je nevladina organizacija posvećena promociji kulturnog, društvenog i privrednog razvoja na državnom, evropskom i međunarodnom nivou. Kroz svoje odjeljenje za međunarodnu saradnju, CESIE ima za cilj stvaranje mogućnosti za ekonomski, društveni, obrazovni i kulturni razvoj lokalnog rasta zahvaljujući višeslojnom i multilateralnom procesu razmjene znanja, kompetencija i zajedničkog rada sa partnerskim zemljama. Želja da se doprinese postizanju ciljeva održivog razvoja (COR) UN 2030 agende oblikuju projekte organizacije.

Chamber of Commerce and Industry Tirana - CCIT (Albanija)

CCIT je pravno nezavisna neprofitna organizacija koja svoje funkcije obavlja u skladu sa Zakonom br. 9640 “O privrednim komorama” koji je usvojila Skupština Republike Albanije. CCIT je važna organizacija u zemlji, sa najvećim brojem članova u Albaniji. CCIT je od marta 2009. godine osnovao Centar za istraživanje i treninge za biznis koji pruža podršku poslovanju kroz personalizovane obuke.

Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region - CCIBL (Bosna i Hercegovina)

Područna privredna komora Banja Luka (PPK BL) je dio komorskog sistema Republike Srpske, organizovana na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske (Sl. glasnik RS 65/08), Statuta Privredne komore RS i Statuta PPK BL. Privredna komora Srpske, zajedno sa pet područnih komora, organizovana je na evropskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore. Privredna komora je samostalna i nezavisna, stručno-poslovna asocijacija privrednih subjekata čije je sjedište na području djelovanja Komore.

Center for Social Innovation - CSI (Kipar)

CSI je organizacija za istraživanje i razvoj koja se fokusira na podsticanju društvenih inovacija koje mogu donijeti pozitivnu promjenu u lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom kontekstu. CSI vjeruje da četiri stuba društvene interakcije, obrazovanja, razvoja i ekonomske racionalizacije u kombinaciji s temeljno zdravim i održivim rješenjima, kao i poremećaj u pojednostavljenim rješenjima sistemskih društvenih problema, mogu dovesti do kreativnih rješenja koja utiču na značajne promjene u društvenom tkivu svakog društva.