O projektu

Addupt

Na Zapadnom Balkanu, situacija na tržištu rada ostaje izazovna, posebno u pogledu neusklađenosti između ponuđenih vještina i znanja i onih koje su potrebne privredi. U okviru reformi započetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Zapadni Balkan nastoji da unaprijedi stručno obrazovanje i obuku, fokusirajući se na izgradnju kvalifikacionih sistema, poboljšanje kvaliteta procesa učenja, i što je najvažnije obezbjeđivanje neprestanog stručnog razvoja nastavnika stručnog obrazovanja i obuke.

Cilj projekta ADDUPT je da razvije i unaprijedi vještine, znanja, resurse i sposobnosti organizacija za stručno obrazovanje i obuku da odgovore na potrebe zelenog sektora.

Projekat ADDUPT – Uticaj na neusaglašenosti u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje u stručnom obrazovanju i obuci (SOO) – ima za cilj da ojača vezu između SOO i zelenog sektora privrede kroz program izgradnje kapaciteta, uključujući radionice, digitalne resurse i druge aktivnosti učenja i materijale koji imaju za cilj razvoj i unaprijeđenje vještina, znanja, resursa i sposobnosti organizacija SOO.

Navedeni ciljevi će biti postignuti kroz razvoj sledećih resursa:

Operativni okvir Mehanizma – Ciljevi, zahtjevi i dodijeljeni resursi za procjenu poslovnih potreba u zelenom sektoru.

Analiza zelenog sektora: Trendovi i promjenljive potrebe.

Procjena poslovnih potreba u zelenom sektoru.

Priručnik o usklađivanju SOO i zelenog poslovnog sektora – Alati i metode za odgovor na poslovne potrebe zelenog sektora kroz nastavne planove i programe SOO.

Smjernice za razvoj akcionih planova za prilagođavanje nastavnih planova i programa u oblasti SOO potrebama zelenog sektora.

Program obuke za razvoj digitalnih resursa za mikroučenje u skladu sa potrebama zelenog sektora.

Virtuelno okruženje za učenje (VLE) za SOO nastavno osoblje sa resursima Integrisanog okvira za izgradnju kapaciteta za SOO i resurse za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

Individualni akcioni planovi za SOO: Smjernice za obogaćivanje nastavnih planova i programa SOO.

Digitalni resursi za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

ADDUPT Komplet alata za disiminaciju: vizuelni identitet, veb-sajt, društveni mediji, e-bilten, video zapisi, grafički listovi sa činjenicama i brošura.