Addressing skills mismatching in the green sector through digital upskilling of VET

Cilj projekta ADDUPT je da razvije i unaprijedi vještine, znanja, resurse i sposobnosti organizacija za stručno obrazovanje i obuku da odgovore na potrebe zelenog sektora.

U okviru reformi započetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Zapadni Balkan nastoji da unaprijedi stručno obrazovanje i obuku, fokusirajući se na izgradnju kvalifikacionih sistema, poboljšanje kvaliteta procesa učenja, i što je najvažnije obezbjeđivanje neprestanog stručnog razvoja nastavnika stručnog obrazovanja i obuke.

ADDUPT će:

=

Ojačati vezu između SOO i tržišta rada zelenog sektora koji nastaje i razvija se.

=

Pružiti konkretna uputstva i individualizovanu pomoć SOO organizacijama za SOO na Zapadnom Balkanu koje teže dvostrukoj tranziciji (zelena i digitalna tranzicija).

=

Unaprijediti vještine i znanja trenera i osoblja za SOO na Zapadnom Balkanu kroz izradu digitalnih resursa za mikroučenje o temama koje se odnose na zelenu ekonomiju.

=

Povećati potencijal zaposlivosti učenika sa Zapadnog Balkana kroz poboljšane kapacitete SOO za pružanje obuka i resursa za učenje koji odgovaraju zahtjevima zelenog sektora na tržištu rada.

Da bi smo to postigli, mi ćemo

=

Procijeniti osnovne potrebe i zahtjeve radnih mjesta u zelenom sektoru.

=

Sprovesti radionice sa stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine i SOO koji će pregledati i procijeniti rezultate analize potreba, obezbjeđujući najveći nivo njihove pouzdanosti.

=

Razviti i primijeniti integrisani Okvir za izgradnju kapaciteta za organizacije SOO kao podršku pri dvostrukoj tranziciji i razvoju digitalnih resurse za mikroučenje.

=

Obezbijediti akcione planove za SOO i digitalne resurse za mikroučenje koji odgovaraju na identifikovane potrebe zelenog sektora.

Naši alati su:

Operativni okvir Mehanizma – Ciljevi, zahtjevi i dodijeljeni resursi za procjenu poslovnih potreba u zelenom sektoru.

Analiza zelenog sektora: Trendovi i promjenljive potrebe.

Procjena poslovnih potreba u zelenom sektoru.

Priručnik o usklađivanju SOO i zelenog poslovnog sektora – Alati i metode za odgovor na poslovne potrebe zelenog sektora kroz nastavne planove i programe SOO.

Smjernice za razvoj akcionih planova za prilagođavanje nastavnih planova i programa u oblasti SOO potrebama zelenog sektora.

Program obuke za razvoj digitalnih resursa za mikroučenje u skladu sa potrebama zelenog sektora.

Virtuelno okruženje za učenje (VLE) za SOO nastavno osoblje sa resursima Integrisanog okvira za izgradnju kapaciteta za SOO i resurse za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

Individualni akcioni planovi za SOO: Smjernice za obogaćivanje nastavnih planova i programa SOO.

Digitalni resursi za mikroučenje koji odgovaraju potrebama zelenog sektora.

ADDUPT Komplet alata za disiminaciju: vizuelni identitet, veb-sajt, društveni mediji, e-bilten, video zapisi, grafički listovi sa činjenicama i brošura.