Ανακαλυψτε το προγραμμα μασ

The project

Στα Δυτικά Βαλκάνια, η κατάσταση στην αγορά εργασίας παραμένει δύσκολη, ιδίως όσον αφορά την αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και των αντίστοιχων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Δυτικά Βαλκάνια επιδιώκουν να βελτιώσουν τον τομέα της ΕΕΚ και την πολυδιάστατη συνιστώσα της, εστιάζοντας στην οικοδόμηση συστημάτων αξιολόγησης προσόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών διαδικασιών και, κυρίως, στη διασφάλιση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ΕΕΚ και της κατάρτισης.

Το έργο ADDUPT στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των πόρων και των ικανοτήτων των οργανισμών ΕΕΚ ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πράσινου τομέα.

Το έργο ADDUPT – Addressing skills mismatching in the green sector through digital upskilling of VET – αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και του πράσινου τομέα μέσω ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια, ψηφιακούς πόρους και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες και υλικό, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των πόρων και των ικανοτήτων των οργανισμών ΕΕΚ.

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν μέσω της
ανάπτυξης αυτών των μέσων:

Ένα λειτουργικό πλαίσιο του μηχανισμού – Στόχοι, απαιτήσεις και διατιθέμενοι πόροι για τη διάγνωση των επιχειρηματικών αναγκών στον πράσινο τομέα.

Μια ανάλυση του πράσινου τομέα: Τάσεις και μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Μια διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών στον πράσινο τομέα.

Ένα εγχειρίδιο για τη γεφύρωση της προσφοράς ΕΕΚ και του πράσινου επιχειρηματικού τομέα – Εργαλεία και μέθοδοι για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών αναγκών του πράσινου τομέα στα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης ΕΕΚ για την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες του πράσινου τομέα.

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών πόρων μικρομάθησης που απαντούν στις ανάγκες του πράσινου τομέα.

Ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE) για εκπαιδευτές και προσωπικό ΕΕΚ με πόρους του ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης ικανοτήτων για την ΕΕΚ και πόρους μικρομάθησης που απαντούν στις ανάγκες του πράσινου τομέα.

Ατομικά σχέδια δράσης για την ΕΕΚ: Κατευθυντήριες γραμμές για τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ.

Ψηφιακές πηγές μικρομάθησης που απαντούν στις ανάγκες του πράσινου τομέα.

Μία εργαλειοθήκη διάδοσης του ADDUPT που παρουσιάζει τα διάφορα εργαλεία διάδοσης του έργου (οπτική ταυτότητα, δικτυακός τόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, βίντεο, γραφικά ενημερωτικά δελτία και φυλλάδιο).